Добредојдовте на нашата веб страна !


УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ИСКАЖАН ВО ФИСКАЛНИТЕ СМЕТКИ НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА
известување од 04.07.2019

Кој е законскиот основ за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица
Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица е објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 33 од 28.06.2019 година и се применува од 1 Јули 2019 година.
За кои фискални сметки не се однесуваат одредбите од Законот
   •  Фискални сметки за кои е издадена сметко-потврда, фактура или друг документ издаден кон правно лице, трговец поединец, физичко лице кое врши самостојна дејност и физичко лице регистрирано за цели на данок на додадена вредност.
   •  Фискални сметки кои се издадени заедно со сметките кои се издаваат од лицата кои извршуваат континуиран промет и за кои се предвидени последователни плаќања (испорака на струја, вода, телефонски услуги, греење и ладење и друго).

Кој нема обврска да издава фискална сметка
Немаат обврската да воведат и користи одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања:
   •  лицата кои извршуваат континуиран промет, за кои издаваат сметки и за кои се предвидени последователни плаќања(испорака на струја, вода, телефонски услуги, греење и ладење и друго);
   •  продажба на добра или услуги преку автомати за продажба кои работат со монети и книжни пари;
   •  даночни обврзници кои данокот од доход за приходите од вршење на дејност го плаќаат според паушално утврден нето приход;
   •  лицата кои не се трговци за прометот на непреработено и сопствено земјоделско производство што го вршат на тезги на пазари, како и надвор од пазарите;
   •  физички лица кои издаваат под закуп станбен или деловен простор;
   •  лицата кои вршат дејност во објекти што се наоѓаат во населени места со број на жители под 300 луѓе и кои се сместени во високопланински и тешко достапни места со исклучок на туристички места;
   •  лицата кои вршат улична продажба на весници и списанија-колпортерска продажба; и
   •  лицата кои вршат улична продажба на лозовите што се употребуваат при приредување на игрите на среќа од типот инстант лотарија како и на картичките што се употребуваат при приредување на игрите на среќа од типот томбола.

Остварување на право на враќање на дел од данокот
Правото на враќање на данокот се однесува на данокот на додадена вредност искажан во фискалните сметки за купени добра или користени услуги, издадени согласно со Законот за регистрирање на готовински плаќања.
Правото на враќање на данокот може да се оствари само еднаш за една иста фискална сметка, односно правото на враќање на данокот не се остварува за фискалната сметка која е веќе пријавена.
Висина на износот на данокот за враќање
Враќањето на данокот може да се оствари во висина од 15% од данокот на додадена вредност искажан во поединечна фискална сметка.
Период на остварување на правото на враќање
Правото на враќање на данокот се остварува за секое календарско тримесечје во кое е издадена фискалната сметка.
Највисока основица за пресметување на данокот за враќање
Највисока основица за пресметување на данокот за враќање, за едно календарско тримесечје, е искажаниот данок на додадена вредност во фискалните сметки во висина од 12.000 денари.
Исклучоци за остварување на правото на враќање на данокот
Правото на враќање на данокот не се остварува за:
   1.  Фискална сметка чиј вкупен промет надминува 30.000 денари и
   2.  Фискална сметка која е сторнирана

Услови за остварување на правото на враќање на данокот
Право на враќање на данокот имаат физичките лица кои ги исполнуваат следните услови:
   •  Имаат навршени 15 години возраст;
   •  Поседуваат валиден документ за идентификација издаден од надлежен орган на Република Северна Македонија (лична карта и ли патна исправа);
   •  Се регистрирани корисници на системот за е-Персонален данок на Управата за јавни приходи; и
   •  Поседуваат трансакциска сметка кај носител на платен промет во Република Северна Македонија.

Начин на остварување на правото на враќање на данокот
Правото на враќање на данокот се остварува со пријавување на податоците од бар кодот на фискалната сметка преку апликативен софтвер МОЈ ДДВ
Рок на пријавувањето на податоци од фискалните сметки
Пријавувањето на податоци од фискалните сметки се врши најдоцна во рок од 10 дена од датумот на издавање на фискалната сметка, по кој рок фискалната сметка не може да се користи за остварување на правото на враќање на данокот.
Постапка на остварување на правото на враќање на данокот
Враќањето на данокот се врши на трансакциската сметка, по службена должност од страна на Управата за јавни приходи, во рок од 60 дена по истекот на календарското тримесечје во кое е издадена фискалната сметка.
За третото календарско тримесечје од 2019 година, враќањето на данокот и исплатата на средствата на трансакциска сметка на физичките лица ќе се изврши најдоцна до крајот на 2019 година.
Најнизок износ за враќање на данокот за едно календарско тримесечје
Најнискиот износ за враќање на данокот за едно календарско тримесечје изнесува 50 денари.
Доколку износот на данокот за враќање е понизок од 50 денари, истиот се пренесува за исплата за наредното календарско тримесечје.

Вратениот износ на данокот на додадена вредност согласно со овој закон не претставува доход кој подлежи на оданочување со данок на личен доход.
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВИСИНА НА КЕШ ПРОМЕТ
известување од 15.08.2018

   Почитувани,
   Во новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам кој е објавен во „Службен Веник на РМ“ број 120/18 во член 48 e пропишано дека почнувајќи од 07 Јули 2018 година, се забранува плаќање со готовина (кеш) на стоки и услуги во износ од 2.000 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе очигледно поврзани трансакции, што не е извршено преку банка, штедилница или преку сметка во друга институција која дава платежни услуги.
   Во член 182 од Законот е пропишано дека почнувајќи од 01 Јануари 2019 година износот на забраната за плаќање со готовина на стоки и услуги од членот 48 се намалува на 1.000 евра а од 1 јуни 2019 година на износ од 500 евра или повеќе во денарска противвредност.
   Во однос на примената на забраната за готовински плаќања, контрола над правните и физичките лица врши Управата за јавни приходи во согласност со своите надлежности.
ВРШИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ, ТРГОВЦИ-ПОЕДИНЦИ КОИ ЗАПОЧНУВААТ ДА ВРШАТ ДЕЈНОСТ ИМААТ ОБВРСКА АКОНТАЦИИТЕ НА ПДД ДА ГИ ПРЕСМЕТУВААТ НА ОСНОВИЦА ОД 11.598 ДЕНАРИ
известување од 19.03.2018

   Со измените и дополнувања во член 97-а став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ”, бр.190/17) пропишано е дека обврзникот кој започнува да врши самостојна дејност месечните аконтации на персоналниот данок на доход за првата година ги плаќа на основица од 50% од просечна нето плата по работник во Република Македонија објавена во Јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика.
   Самостојните вршители на дејност, трговци поединци кои дејноста отпочнале да ја вршат во 2018 година, имаат обврска аконтациите на персоналниот данок на доход до крајот на годината, да ги пресметуваат и плаќаат на основица од 11.598 денари (50% од 23.196 денари), најдоцна до 15-ти во тековниот за претходниот месец.
ДОНАЦИИ ВО СПОРТОТ
од данокот на добивка

известување од 16.05.2017

   Со промените на законот за Данок од добивка започнувајки од 01.01.2017г., правните субјекти обврзници на Данок од добивка , дел од својата обврска можат да ја донираат за развој и помош на спортот.
   До оваа промена , можеше да се врши донација на спортски клубови максимално до 5 % од Вкупниот приход . Донацијата до овој износ беше признаена како трошок . Оваа поволност и понатаму останува и нема промени во овој дел .Во овој случај фирмите донираат СОПСТВЕНИ средства.

   Со новата измена донирањето во спортот е проширено . Вашата обврска за Данок од добивка пресметана по Завршна Сметка , наместо да ја уплатите дирекно на државата ,можете да ја насочите во спортот и тоа каде Вие ќе сакате , по Ваш избор.
   -  За Спортски Федерации и МОК до 40% од обврската
   -  Фудбалски клубови до 50 %
   -  Кошаркарски и ракометни клубови до 40 %
   -  За други спортови до 35 %
   -  За спортисти поединци,а кои се бават со олимписки спортови до 10%
   -  За спортисти поединци,а кои се бават со НЕ олимписки спортови до 5%

   За да се оствари ова право , клубовите треба да се натпреваруваат во организирана национална лига и да имаат сопствени младински школи.
   Секој спортист или спортски клуб , кој сака да ја искористи оваа законска поволност , треба да се регистрираат во Агенцијата за спорт и млади.
   Правните лица не можат да вршат донација по двата основи за донирање
   Агенцијата за Спорт и млади треба да изготви еден вид на регистер на спортски клубови и спортисти , кои го остваруваат правото да бидат корисници на новиот вид на донирање.Регистерот ќе биде формиран врз база на поднесени барања за регистрирање од страна на спортските Федерации, клубови и поединци.
ИЗВЕСТУВАЊЕ
известување од 13.01.2017

   Системот на електронска обработка на податоци на УЈП е променет од 01,01,2017 г . Со овие промени се следат промените на нашите плаќања за обврски кон државата на дневна основа . За секое задоцнување можно е да добивате опомени , кратко време по завршување на законски определениот рок.
   За дел од фирмите ќе се врши еден вид на електронска контрола на ДДВ . Фирмите кои ќе ги избере УЈП за ваков вид на контрола ќе добијат порака на пријавениот службен мејл . Доколку , добиете мејл УЈП Ве молиме да го препратите кај нас заради понатамошни активности , доколку се потребни.

   Ве молиме во иднина да го следите и контролирате вашиот мејл.
Даночен третман на примени и дадени заеми од физички лица
известување од 15.11.2016

   Заради подобрување на ликвидноста домашните фирми често пати добиваат позајмици од домашни и странски физички лица.

   Ако во договорот стои дека правното лице покрај главнината треба да плати и камата при враќањето на заемот, во тој случај има одредени прописи ако позајмувачот е домашно или странско физичко лице.

   1.  Правното лице кога прима позајмица од домашно физичко лице и истата ја враќа со камата должно е да плати персонален данок за каматата со пресметана стапка на нето износ од 11,11%.
Како основица за пресметка на персоналниот данок се зема каматата.

   2.  Правното лице кога зема позајмица од странско физичко лице каматата што треба да ја плати при враќањето на позајмицата исто така се оданочува, но по стапка пропишана во билатералните договори меѓу Р.Македонија и државата од која е странското лице.
Начинот на плаќање е изрегулиран преку УЈП и за таа цел има пропишани соодветни обрасци од страна на УЈП.

   3.  Во случај физичкото лице кое дало заем на правното лице со ИЗЈАВА може да се откаже од заемот, во тој случај заемот ќе претставува вонреден приход.
ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА ТРОШОЦИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ПРЕВОЗ ЗА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА
известување од 15.11.2016

   Последните измени на Законот за данок на добивка се однесуваат на даночниот третман на трошоците за сместување и превоз на лица кои не се вработени во фирмата, а се ангажирани по договор на дело во истата.

   Овие измени во Законот ќе се применуваат од 01.01.2017година.

   Доколку овие трошоци се направени во функција на вршењето на стопанската дејност на фирмата и истите СЕ ДОКУМЕНТИРАНИ (на пример даден е работен налог,елаборат, извештај за извршена работа и сл. заедно со приложени фактури- сметки за ноќевање или карта за превоз), во тој случај овие трошоци се признат расход за целите на работењето на фирмата и НЕ СЕ ОДАНОЧУВААТ со данок на добивка.

   Доколку трошоците направени за тоа патување не се пропратени со соодветна документација, тогаш ЌЕ СЕ ОДАНОЧАТ со данок на добивка.

   Во случаи кога фактурата-сметката за сместување е за полн пансион, значи со вклучен ручек и вечера, овие трошоци и понатаму ќе се оданочуваат со 10% данок на добивка.
ДАНОЧНИ ПОТТИКНУВАЊА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТОТ
известување од 15.11.2016

   Најновите дополнувања во законот за данокот на добивка се однесуваат за поддршка на развојот на спортот и постигнување на спортските резултати.

   Даночните обврзници , имаат можност ДЕЛ од својата обврска за данок од добивка, да ја пренасочат како донација на :
   •   Спортски федерации (во висина до 40%)
   •   МОК (во висина до 40%)
   •   Спортски клубови
      -   Донација кај Фудбалски клуб - во висина до 50%
      -   Донација кај кошаркарски клуб - во висина до 40%
      -   Донација кај ракометен клуб - во висина до 40%
      -   Донација кај останати клубови - во висина до 35%
   •   Активни спортисти - во висина до 5%
   •   И неолимписки спортови – во висина до 5%

   Даночното поттикнување за донирани средства може да се оствари само по еден од горенаведените основи и само ако се изврши на посебна наменска сметка.
   Ако донацијата е кон спортски клуб кој не учествува во организирана национална лига,пресметаниот данок се намалува до 5%.
   За да се оствари ова право за намалување на пресметаниот данок за донирани средства на спортски федерации, МОК и спортски клубови треба да поседува потврда од Агенцијата за млади и спорт дека субјектите – корисници на добиените донации се такви субјекти кои ги исполнуваат условите за користење на правото на даночно намалување согласно Законот за спорт.
ИЗВЕСТУВАЊЕ
известување од 08.07.2016

   Постапката за одјавување на работници како технолошки вишок е следна:
   1.   На Архива во Агенцијата за вработување на РМ се поднесува Известување (образец ДПИ) и Одлука (образец ДПО-2 и ДПО-2/1). Обрасците претходно се земаат од Пријавница на АВРМ. Истите треба да се пополнат и да се заверат со печат и штембил и потпис од управителот на фирмата.
   2.   После 30 дена откако ќе се поднесат обрасците на Архива, се врши одјава на работникот. Значи, при одјава на работникот како технолошки вишок законски мора да има отказен рок од 30 дена пред да се одјави работникот.
   3.   За одјава на работникот се носат следните документи
     •   Известувањето и Одлуката (архивски заверени)
     •   Решение за престанок на работен однос
     •   Овластување за лицето што ќе го врши одјавувањето и
     •   Образец М1/М2

   Откако лицето ќе биде одјавено треба лично да се обрати во АВРМ во канцеларијата за пријавување на технолошки вишок.
   Треба да ги носи следните документи:
   1.   Решение за престанок на работен однос архивски заверено
   2.   Потврда за личен доход за последните 24 месеци од платените придонеси (Образец ДПП-1)
   3.   Компјутерска листа за стаж од ПИОМ со генериран стаж
   4.   Фотокопија од сите декларации за плата
   5.   Тековна состојба на фирмата од Центарален регистар не постара од 6 месеци
   6.   Копија од лична карта на лицето и
   7.   Копија од трансакциска сметка
ПРЕПОРАКА
известување од 22.10.2015

   Драги наши коминтенти , многумина од вас соработуваат со банките по повеке основи : земате кредити ( долгорочни и краткорочни ) , добивате банкови гаранции , имате бизнис картици и слично.
   За жал од досегашното искуство , кај банките има голем интерес да ја започнат соработката со вас , но тој интерес покасно е насочен само во правецот да НАПЛАТАТ . Во принцип , сите и за тоа работиме , за да наплатиме .
   Вообичаено вашите обврски се : банкарска провизија- за одобрен кредит со што и ја започнувате соработката , редовна камата , главница на кредитот , затезна камата .
   На самиот почеток добивате еден амортизационен план и толку . Понатаму добивате мејлови во кои ве обавестуваат дека имате достасани обврски кои треба да ги платите. Добиените каматни листи се реткост . Добиените известувања за моменталните достасани и недостасани обврски се вистинска реткост .
   За жал во последно време , многу често имаме случаи во кои банката врз основ на одобрен кредит плаќа во ваше име кон ваши добавувачи . До сега не сме добиле ниту една цесија за ваков вид на плаќање . Се` се сведува , на случајно откривање на овие плаќања , за кои банките издаваат само копија од вирманот за извршеното плаќање .
   Ве молиме , ве предупредуваме , дека треба и вие самите да покажете поголем интерес , поголемо ваше следење на вашите плаќања кон банките , основот за тие плаќања , добивање на соодветен документ и секако проследување на тој документ кај нас закачен на изводот во кој што е извршено плаќањето . Доколку немате документ а вршите плаќање , на изводот морате да не информирате каква е обврската што ја плаќате , макар и со пенкало да биде напишано .
   Ви препорачуваме на сите кои имате кредити ( краткорочни, долгорочни ) , во следниот период да си ја проверите вашата состојба со банките а тоа истото да го доставите кај нас .

   Точноста на овие состојби е многу важна и може да влијае на вашата завршна сметка , односно на нејзината точност .
Р Е Г Р Е С -и з м е н а
известување од 06.08.2015

   Ве известуваме дека исплататa на регрес за годишен одмор е резултат на потпишаниот колективен договор помеѓу работодавачите и Сојузот на Синдикатите на РМ .

   Обврската останува и понатаму како до сега , освен за правните субјекти кои имаат потешкотии во финансиското работење . Овие субјекти треба да се обратат до гранковиот синдикат , при што мора да биде потпишана спогодба помеѓу работодавачот и репрезенатативен дел од членовите на синдикалната организација . Во таа спогодба се договара износот за исплата, соодветен на постојната состојба во правниот субјект.

   Доколку, помеѓу вработените во правниот субјект нема синдикална организација , потписник е избран претставник од страна на работниците .

Измената е донесена на 14.07.2015 г.
БАНКИ-КАМАТИ
известување од 29.07.2015

И З В Е С Т У В А Њ Е - БАНКИ , КРЕДИТИ, КАМАТИ
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАВАЧКИ ОД ПЛАТА
известување од 23.06.2015

   Измените во Законот за вработување и осигурување предвидуваат ослободување на работодавачите од приватниот сектор од плаќање придонеси и персонален данок.

   Се работи за неколку категории на невработени лица и тоа:

   1.   Невработено лице до 35 години возраст, кое најмалку 3 месеци пред вработувањето немало заснован работен однос. Работодавачот ќе биде ослободен од плаќање придонеси и персонален данок за период од 36 месеци сметано од денот на вработувањето. На вработеното лице му се исплаќа само НЕТО .Ново вработеното лице мора да се задржи уште 12 месеци по истекот на нериодот за кој е ослободен од плаќање на придонеси и персонален данок.

   2.   Невработено лице на возраст од 35 до 50 години. Работодавачот ќе биде ослободен од плаќање придонеси (не и персонален данок) за период од 60 месеци. Услов е лицето во последните 15 години најмалку 10 години да било невработено и најмалку 3 месеци пред вработувањето да немало заснован работен однос. Работодавачот има обврска лицето да го задржи уште 12 месеци по истекот на периодот на ослободување и за истото да плаќа придонеси за тој период.

   3.   Невработено лице на возраст над 50 години. Работодавачот ќе биде ослободен од плаќање придонеси за период од 60 месеци. По истекот на периодот на ослободување работодавачот нема обврска да го задржи лицето.

   4.   Ослободување од плаќање придонеси за период од 60 месеци за невработено лице кое е :
     -   родител на три или повеќе деца
     -   самохран родител
     -   приматели на социјална помош
     -   деца без родители
     -   жртви на семејно насилство
     -   инвалидно лице
     -   професионални војници на кои им престанал работниот однод во АРМ
     -   родители на деца со пречки во развојот.

Услов е лицето најмалку 3 месеци пред вработувањето да немало засновано работен однос. Кај оваа категорија на невработени лица работодавачот не е обврзан да ги задржи истите по истекот на периодот на ослободување.

   5.   Ослободување од плаќање придонеси за невработено лице на возраст над 58 години до исполнување на условот за стекнување право на старосна пензија. Лицето во последните две години пред вработувањето да немало засновано работен однос.

Услови кои треба да ги исполни фирмата


   1.   Договорот за вработување се потпишува на неопределено време, со полно работно време.

   2.   Работодавачите кои ќе вработат лица од оваа категорија ќе бидат ослободени од плаќање придонеси и персонален данок или само од придонеси до износ на бруто плата од 31.325,00 ден, односно нето плата 21.312,00, придонеси 8.458,00 и персонален данок 1.555,00 ден. За разликата над 31.325,00 ден работодавачот плаќа придонеси и персонален данок.

   3.   Доколку работодавачот го раскине договорот за вработување пред истекот на периодот на ослободување и периодот во кој има обврска да го задржи уште 12 месеци, треба во рок од 30 дена да вработи друго лице од истата категорија или пак во рок од 30 дена да го врати износот на средства за кој бил ослободен од плаќање во изминатиот период.

   4.   Невработеното лице кое работодавачот сака да го вработи во последните две години да не било претходно вработено кај работодавачот кој ќе користи ослободување од плаќење придонеси.

   5.   Работодавачот да не го намалил бројот на вработени лица на неопределено време сметано од 15.03.2015 год. до денот на вработување, освен во случај на смрт или пензионирање.

   6.   Работодавачот да нема неисплатени плати и придонеси повеќе од два последователни месеци. Истото се докажува со потврда издадена од УЈП (образец УЈП-УН-3.2-25).

   Фирмите можат да поднесат барања за ослободување од плаќање придонеси и персонален данок до Агенција за вработување најдоцна до 15 Април 2016 год.

   Агенцијата за вработување на секои 30 дена ќе доставува податоци до УЈП за фирмите корисници на ослободувања. Доколку УЈП утврди дека фирмата нема исплатено плата за два последователни месеци, ќе започне постапка за наплата на износот на средства за кои работодавачот бил ослободен од плаќање и истовремено на работодавачот му престанува ослободувањето.
ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА
известување од 08.05.2015

   Со ова известување сакаме да ве потсетиме на законот за ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА.

   Во пракса почна да се применуваат одредбите на овој закон . При секоја постапка за присилна наплата , НОТАРОТ по службена должност дава информација до УЈП . Врз основа на оваа информација УЈП започнува постапка за проверка-контрола на наведениот случај . Засега УЈП се задржува само на пријавениот случај.

   Дали и кога УЈП ќе ја прошири својата контрола и на другите достасани а не платени обврски , засега не сме во можност да Ви дадеме сигурна информација.
ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ДЕЛО, АВТОРСКИ ДОГОВОРИ
известување од 12.03.2015

ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ДЕЛО, АВТОРСКИ ДОГОВОРИ
ПОТВРДА ЗА ПЛАТЕН ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК
известување од 26.02.2015

ПОТВРДА ЗА ПЛАТЕН ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК
РЕЗЕРВНА КАСА
известување од 04.12.2014

   Во законот за регистрирање на платниот промет во малопродажните објекти имаше една дилема . Дилемата се однесуваше на употребениот израз ПРОСЕЧЕН ПРОМЕТ .На поставеното наше прашање до УЈП : Што е просечен промет , на што се мисли , кој просек и просек на што , одговорот е дека се однесува на просечен промет по ОБЈЕКТИ .

   Заклучокот е : Во секој продажен објект во кој имате промет поголем од 1.000.000 ,00 во претходната година , мора да имате резевна каса .
П О З А Ј М Ц И - подсетување
известување од 04.12.2014

   Бидејќи се ближи крајот на годината, сакаме да Ве потсетиме дека сите позајмици дадени во текот на 2014 г на приватни лица или правни лица , а не бидат вратени до 31.12.2014 г ќе бидат оданочени со 10% данок од добивка . Позајмиците дадени на приватни лица , ќе се оданочат и со 10% персонален данок .

   Доколку во следната година Ви бидат вратени оданочените позајмици , платениот данок од добивка ‘е се третира како даночен кредит , односно ‘е ви ја намали обврската со следната годишна сметка .
ЗАДОЛЖНИЦА
известување од 02.12.2014

   Ве известуваме дека од 01,01,2015 г. стапува на сила одредбата за задолжително издавање на ЗАДОЛЖНИЦА .

   Сите правни лица од приватниот сектор , задолжително мора да издадат задолжница во случај кога се создаваат меѓусебни должничко доверителски односи за 300.000,00 и повеќе од 300.000,00 денари .

   Издавањето на задолжницата ќе се врши преку НОТАРСКИ КАНЦЕЛАРИИ. Издадената задолжница ќе се регистрира во Централен регистер на РМ . Задолжницата не може да се пренесува на друго право лице .

   Со доспевање на задолжницата , ДОВЕРИТЕЛОТ ја носи на наплата во банката што е наведена во истата .

   Издавањето на задолжници е ограничено . Ќе се издаваат задолжници максимум до 30 % од остварениот вкупен приход од предходната година . Оваа процедура ќе биде контролирана од ЦРМ и во моментот кога ќе се надмине износот од 30 % , ќе биде стопирано издавањето на задолжницата .

   Кој не може да издава задолжница :

   -   Правни лица со блокирана жиро сметка
   -   Правни лица за кои е започната постапка за стечај или ликвидација
   -   Правни лица на кои им е изречена привремена забрана за вршење на дејност
   -   Правни лица за чиј управител има изречено кривична казна за кривични дела кај правни лица

   Клучната улога при изготвувањето на задолжницата ја имаат нотарите кои ја составуваат задолжницата и ја пријавуваат во ЦРМ.

   За неиздавање задолжница во предвидените случаи со законот ,ќе се санкционира од УЈП во тек на редовните или вонредно извршените контроли. Предвидени се казни за правното лице и за управителот.
Данок од добивка по Годишната сметка за 2014 г
известување од 29.10.2014

   Ве известуваме дека, остварената ДОБИВКА за 2014г ќе биде оданочена со 10% . Со измената на законот направена во 2009 г . , добивката не беше оданочувана во 2009 ,2010, 2011 , 2012 и 2013 г . Се оданочуваше само делот кој беше исплаќан како дивиденда, само доколку имаше исплата на дивиденда од добивката остварена во овие наведени години.

   Значи може да заклучиме дека оданочувањето на добивката , се враќа на истите законски решенија кои беа на сила пред да биде направена оваа измена во законот .

   Во следниот период , до крајот на оваа фискална година 31,12,2014г , би сакале да се видиме со секој од вас поединечно при што би била разгледана Вашата финансиска состојба .

   Ве молиме , во следниот период да не исконтактирате и да се договориме за термин.

   Ова е наш предлог и не претставува ваша обврска.
ЗДДВ - Одлуката за определување на добра и услуги кои подлежат на повластена даночна стапка од 5%
известување од 08.08.2014

   Почитувани,

   Со новите измени и дополнувања во ЗДДВ - Одлуката за определување на добра и услуги кои подлежат на повластена даночна стапка од 5% се додаваат следниве производи:

   -   Добиточна храна - адитиви за добиточна храна и жив добиток
   -   Бебешки производи – креветчиња, колочки, транспортери, релаксатор, седишта за во возила, кади, шише, цуцли и пелени за бебиња
   -   Училишен прибор – ранец, торба, тетратки, моливи, пенкала, блок, боици, ленир, шестар, ленир, острилки, гуми и коректор

   Овие измени и дополнувања стапуваат на сила од 06.08.2014 година.
   (Сл.весник на РМ бр.117/2014)
ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДДВ, ЧЛЕН 24-а
известување од 23.07.2014

   Со новите измени и дополнувања на ЗДДВ кои ке се применуваат од 01.07.2014год. се додава нов член 24а со кој се ослободува од ДДВ прометот на добра и услуги за реализација на проекти кои се финансирани со средства добиени врз основа на договори за донација ( склучен помегу РМ и странски донатори).

   Понатаму.... се пропишува ослободување од плакање на ДДВ на увозот на добра за реализирање на проекти финансирани со парични средства од донации. За остварување на наведеното ослободување, увозникот на добра ке треба да поднесе барање до Министерство за финансии.

   Сите домашни фирми кои се ДДВ обврзници, во вакви случаи треба да фактурираат без ДДВ. Фактурирањето се врши преку системот на УЈП.

   За користење на даночното ослободување од чл. 24а даночниот обврзник ( давател на услуга или продавач на трговска стока и репро материјали )е долзен да издаде фактура која ќе содржи сериски број доделен од УЈП. Серискиот број ке го добиете со електронско најавување до УЈП -образец ДДВ-ПЕФ-ДО кое ке го вршиме ние - ”ЕФЕС” како Ваш овластен книговодител.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНО ОЛЕСНУВАЊЕ
известување од 08.04.2014

   Ве известуваме дека од 13.02.2014 е воведен правилник за примена на даночно олеснување , согласно меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување , за приходот што го остварува странско физичко лице на територијата на Р. Македонија .

   Доколку странско физичко лице ,остварува примања во Македнонија по следните основи :
 - примања ( плата , надоместоци од работен однос , спортисти и слично )
 - приход од дивиденда
 - приход од камата
 - приход од авторски договор
 - И други приходи

   Правното лице , корисник на услугите и воедно исплатувач , може да ги примени одредбите за одбегнување на двојно оданочување.
   Странското физичко лице ,треба да докаже дека е резидент-државјанин на друга држава , со која Р.Македонија има склучено договор за избегнување на двојно оданочување . Лицето треба да обезбеди потврда за резидентност од соодветната институција од земјата од каде што доа’ѓа.

   Доколоку не бидат обезбедени соодветните документи , во тој случај приходите на нерезидентот , подлежи на оданочување со персонален данок на доход без да се искористат поволностите од меѓудржавните договори за избегнување на двојно оданочување .
ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДДВ
известување од 20.03.2014

   Во службен весник бр 12 /14 се објавени измените и дополнувањата на законот за ДДВ. Оваа измена се однесува на прометот на:
- добра и услуги во градежништвото
-во прометот со употребувани материјали-отпади
-во прометот на недвижности во постапка за присилна наплата а истото кога се спроведува по пат на јавно наддавање.

   Започнувањето на примената на законот е од 01,02,2014 г.

   Во градежништвото оваа промена се однесува на прометот на добра и услуги поврзани со : ГРАДЕЊЕ , ОДРЖУВАЊЕ , РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОТСТРАНУВАЊЕ НА ГРАДБИ . Деталите во однос тоа што се` може да се стави во оваа група и на какви градби е специфицирано во Сл.весник бр 45/14 г .
   Суштината на оваа измена е во следното : Фактурирањето кон инвеститорот од страна на ИЗВЕДУВАЧОТ се врши без пресметка на ДДВ. Исто така и фактурирањето на ПОДИЗВЕДУВАЧИ кон изведувачот се врши без пресметка на ДДВ . При фактурирањето на овој начин , обврзани сте во фактурата да напишете : Согласност со Член 32 А од законот за ДДВ.
   Купените материјали наменети за градбата , се купуваат со ДДВ , при што се задржува правото на одбиток на влезното ДДВ.
   Многу ВАЖНО е да се напомене , дека сите овие измени можат да се применуваат само доколку ИНВЕСТИТОРОТ е ДДВ ОБВРЗНИК , или пак градбата што се гради по негова нарачка е за ИСПОЛНУВАЊЕ на целите на неговото работење . Доколку објектот не е за намена и исполнување на неговите основни цели на работење , во тој случај фактурирањето се врши како и до сега , со пресметано ДДВ .

Не би се впуштале во некој голем број на примери но би споменале неколку :
-даночниот обврзник се бави со трговија на големо и мало и гради објект за рекреација
-фирма гради објект за нова дејност и тоа од областа на здравствени услуги за кои не се пресметува ДДВ но и не се одбива влезното ДДВ за таа дејност . Сличен е и примерот кога како инвеститори ќе се појават некои органи на управа : општини и слично .

   Според наше мислење ова ќе бидат редоки случаи, но деталите треба да бидат дефинирани во самиот старт при потпишувањето на договорот за градба .

   Слично е и кај правните субјекти кои вршат промет со: употребувани материјали кои не можата да се користат во иста форма-состојба , отпад – индустриски и неиндустриски . И кај оваа дејност се фактурира без ДДВ и се продава без ДДВ се` до крајот , односно до субјектот кој врши преработка - рециклирање на материјалите кои се предмет на овој промет .

   За последната измена , промет на недвижнини во извршна постапка или присилна наплата во моментот не би дискутирале повеќе освен дека и во овој промет не се пресметува ДДВ како до сега .
ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА
известување од 17.03.2014

Од 01,05,2014г стапува на сила Законот за финансиска дисциплина. Од оваа дата стапува на сила делот од законот кој се однесува на физичките и правните лица од ПРИВАТНИОТ СЕКТОР . Со овој закон се одредуваат роковите во кои мора да биде извршена обврската . Најдолгиот договорен рок помеѓу субјектите може да биде 60 дена.

Рокот за плаќање може да биде и пократок и тоа изричито треба да биде наведено во фактурата .

Рокот за плаќање започнува :
- Со денот на прием на фактурата од страна на должникот
- Со денот на исполнување на обврската од страна на доверителот ( стоката е испорачана или услугата е извршена )
- Доколку при испораката на стоката, има услов за : ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА , ТЕХНИЧКА ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНАТА УСЛУГА , рокот за овој преглед не може да биде подолг од 30 дена .

Доколку , НАРАЧАТЕЛ на стоката или услугата е субјект од ЈАВНИОТ СЕКТОР условите се други .

Од 01,05,2014 г рокот за плаќање може да е подолг од 60 дена но не подолг од 120 дена . Овој рок од 01,01,2015 г ќе се скрати 90 дена а од 01,01,2016 г правните субјекти од сите сектори ќе се изедначат и рокот за плаќање не може да биде подолг од 60 дена .

Доколку во фактурата или во договорот за деловна трансакција , НЕ е спомнат рок за плаќање АВТОМАТСКИ се применува рок од 30 дена.

Сите рокови кои ќе бидат наведени во фактурите и договорите, а отстапуваат од законски предвидените рокови ќе се сметаат за нефер и ништавни , при што ќе се применуваат роковите предвидени со законот како за случаи кога не е наведен рок за плаќање а тоа е 30 дена.

Надзорот за применувањето на законот за финансиска дисциплина ќе го врши Министерствот за финансии преку нејзината финансиска инспекција .

Доколку доверителот , по изминатиот рок за плаќање , поднесе барање за присилна наплата кај нотар , извршител , или поднесе тужба до надлежниот суд , тие се должни да го пријават прекршокот на надлежната финансиска инспекција . Во рок од 15 дена инспекцијата е должна да го разгледа спорниот предмет и да одреди соодветни казни. Управата за јавни приходи има овластување да ѓи утврдува прекршоците и во тек на редовните контроли, при што истотака се поведува прекршочна постапка .

Глобите – казните се движат од 750 евра па до 10.000 евра како за правното лице така и за одговорното лице .
Изјава за МОБИНГ
известување од 04.02.2014

Формулар - Изјава за МОБИНГ
Листа на посредници при МОБИНГ
известување од 04.02.2014

Формулар - Листа на посредници при МОБИНГ
МНОГУ ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ
известување од 26.12.2013

Ве известуваме дека: Документите за 2013 г треба да се потрудите да бидат доставени кај нас најдоцна до 15.01.2014 г. Во периодот од 15.01.2014 до 25.01.2014 г ќе ги изготвуваме ПДД-ГИ (годишна даночна пријава). Оваа година има промена па последната дата за поднесување на оваа даночна пријава е 31.01.2014 г.
Бидејки во овој период ги изготвуваме и последните ДДВ пријави за 2013 г (за месечни, тромесечни и годишни обврзници), се надеваме дека сите ќе имате разбирање за временскиот теснец, во кој ќе работиме на два исклучително важни извештаи. Со изготвувањето на овие извештаи директно се влијае и на подоцнежното изготвување на ЗАВРШНАТА СМЕТКА за 2013 г.
Сите месечни обврзници за ДДВ треба да продолжат со редовно носење на документи за Јануари 2014 г бидејки од 08.01.2014 г започнуваме со книжење на документите за 2014 г. Истата обврска се однесува и за сите наши коминтенти кои имаат малопродажба , за кои треба да биде изготвувана Трговската книга.
Се надеваме дека сериозно ќе го прифатите и разгледате ова наше известување.

Непридржуванјето на овие наши рокови е на ваша одговорност .

Воедно покрај ова наше строго известување , Ви посакуваме весели Новогодишни празници , Ви посакуваме во новата година многу здравје , многу среќа а секако и по некој денар повеќе за да биде :

ЦЕЛО Е КОГА ИМА СЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОПИС 2013
известување од 20.12.2013

Ве известуваме за Вашата законска обврска пописот која настанува со доаѓање на крајот на годината, односно со 31.12.2013.

Пописот е коректив со кој се овозможува усогласување на сметководствената со фактичката состојба кај трговецот.
Пописот се врши на:

1. Средства во сопственост на трговецот и тоа:
 • градежни објекти, станови и опрема во сопственост (сите кои поседуваат недвижнини да имаат имотен лист за истата)
 • залихи
 • побарувања
 • парични средства
 • дадени аванси
2. Средства кои не се во сопственост на трговецот и тоа:
 • средства кои се под оперативен наем – лизинг
 • туѓи стоки во обработка и доработка, туѓа стока на чување и др.
3. Обврски:
 • краткорочни и долгорочни обврски.

Би сакале да ве известиме дека е пожелно разликите помегу пописот и сметководствената евиденција да се прикажат, и кај нас соодветно прокнижат. Искуството покажува дека таму каде што не се прикажуваат разликите, значи секоја година е се исто по пописот и во сметководствената евиденција, посебно кај малопродажбите, се остава простор за сомнеж.
Затоа наша препорака би била секај кусок или вишок кој ќе се појави како разлика помеѓу фактичката и сметководствената состојба да се прикаже.

Секој попис треба да биде организиран и тоа да се донесе:
 • ПРАВИЛНИК ЗА ПОПИС
 • ОДЛУКА ЗА ПОПИС
 • КОМИСИЈА ЗА ПОПИС
 • ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕН ПОПИС
 • ОДЛУКА ЗА РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПИСОТ.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТРОШОЦИ
известување од 20.12.2013

Ве известуваме за третманот на трошоците кои се во пари изразени трошења што се составен дел на цената на чинење .

Трошоците од работење ги сочинуваат
 • Материјалните трошоци (трошоци за суровини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, услуги и сл.)

  ВАЖНО!!!! Трошоците за материјали односно расходите кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност или не се последица од вршењето на таа дејност претставуваат ОДАНОЧИВИ РАСХОДИ.
 • Амортизацијата
 • Нематеријалните трошоци
 • Вкалкулирани бруто плати
 • Набавна вредност на продадени стоки и материјали


Би сакале да објасниме подетално околу ДОГОВОР ЗА ДЕЛО како трошок за повремено и привремено работно ангажирање.

Договорот за дело е регулиран со Законот за облигациони односи, според кој закон со договор за дело вршителот на работата ( претпремач, изведувач на работи) се обврзува да изврши определена работа, како што е изработка или поправка на некој предмет или извршување на некој филичка или интелектурална работа и сл. А нарачувачот се обврзува за тоа да ми плати надомест. Содржината на договорот се уредува со закон, односно
 • Вршење на делото според договорот
 • Предавање на предметот
 • Одговорност за недостатоци за извршената работа
 • Примање на извршената работа и
 • Плаќање на надомест.
Меѓутоа Законот не го уредува и ВРЕМЕТРАЕЊЕТО на договорт за дело. Поради тоа времетраењето на договорот за дело го одредуваат договорните странки. При тоа времето ќе зависи од видот и сложеноста на работата која се извршува, односно колку време нормално би требало да се заврши определена работа. Во многу случаи договорот за дело намерно или ненамерно се користи наместо договор за работа, со што се избегнуваат придонесите за плата. Таков е случајот кога се склучува соговор за дело со физичко лице на една година и тој се продолжува секоја година. При склучување на договор за дело би требало да се одреди едно нормално и разумно време за извршување на работата, со што би се избегнале секакви сомневања од страна на надлежните инспекциски органи.
Известување - Потсетување
известување од 15.10.2013

Со ова известување - потсетување сакаме да Ве подсетиме на една обврска на сите фирми која треба да биде испочитувана до крајот на фискалната година 31.12.2013 г . Во прашање се подигнатите средства преку жиро сметка , на име патни и материјални или пак преку бизнис картица . Сите плаќања кои ги вршите со бизнис картица имаат третман на готовински средства.

Подигнатите средства , на било кој од овие два начина , кои го надминуваат вашиот касов максимум а не се вратени на жиро сметка , или оправдани со соодветни сметки за направените трошоци ќе бидат оданочени со 10 % персонален данок и во завршната сметка додатно ќе бидат оданочени со 10% данок на добивка ( непризнати трошоци ). Оваа обврската за персонален данок ќе биде ставена во Годишната даночна пријава – ГДП . Обврската за плаќање данок ќе биде на име на основачите соодветно на процентот на нивното учество во основачкиот влог.

Истиот овој износ секој од нив ќе треба да го стави во својата лична Годишна даночна пријава , која се поднесува заклучно со 15 март секоја година.Следна страна »

Посетеност на страната:


Постари известувања

  Важни датуми

 • 1. ДДВ
   - месечни - следниот месец до ...........................................25
   - тромесечни - по истекот на тромесечие до ..................25
   - годишни - по истекот на годината до ..............................25
 • 2. ПЛАТА
   - За претходниот месец изготвување и поднесување до УЈП до........................................... 10 во месецот
   - Уплата на придонеси и нето плата за претходниот месец до ........................................... 15 во месецот
 • 3. Аконтативен данок на добивка МДБ.................................15 во месецот
 • 4. Завршна пресметка
   - Поднесување на завршна пресметка .............................28 февруари
   - Уплата на обврската за данок од добивка по завршна пресметка ...................................31 март
 • 5.Годишна даночна пријава за фирми ПДД-ГИ...................31 јануари
 • 6. Годишна даночна пријава за физички лица ПДД-ГДП ...15 март

НАПОМЕНА:Ова се крајни датуми, секое пречекорување на одредените датуми, повлекува казни.

« Претходна | Следна страна »

За нас

image

Драги наши пријатели,соработници,долгогодишни коминтенти

Претпријатието ЕФЕС ДООЕЛ на 09.01.2011 г. ќе го прослави својот 20 годишен јубилеј . Овој наш јубилеј е убав повод , да ја промовираме нашата ВЕБ страница . Изготвувањето на овој портал- прозорец за комуникација е уште еден обид да бидеме во тек со новото време , време на современи информатички технологии . Се надеваме дека на овој начин ќе Ви станеме подостапни и ќе Ви овозможиме полесено информирање , во било кое време и од било каде. Секако за овој јубилеј сте заслужни и сите Вие и без Вас и Вашата доверба , овој јубилеј немаше да биде возможен и во оваа пригода сакаме да Ви искажеме благодарност а посебно до оние кои се со нас од самиот почеток. Периодот на започнувањето на нашата фирма се поклопи со времето кога се појави една нова дејност , а тоа е водењето на книговодство за повеке претпријатија со различни дејности . Време кое бараше многу нови искуства , време на транзиција , ембарга , време во кое сите учевме едни од други.

ЕФЕС денес располага со персонал од 7 вработени , од кои 5 се со високо и вишо образование и 2 со средно економско образование. Посебно ми е задоволство што дел од вработените голем дел од својот стаж , а некои од нив и целиот стаж , го имаат остварено во нашата фирма. На крај би сакале да се заблагодариме на сите кои дел од својот работен стаж го поминаа во нашата фирма и на свој начин допринесоа за нашиот напредок а се надевам дека времето поминато кај нас им помогнало во понатамошната кариера. Во нашите сеќавања посебно место за благодарност и сеќавање, засекогаш ќе има за нашата Ирена .
БЛАГОДАРИМЕ

« Претходна | Следна страна »

Контакт

  

Контакт информации

ул. "Народен фронт" бр. 17, влез 5 стан 2
Скопје,
Република Македонија

Телефон:телефон: + 389 (0)2 3110 247
Телефон:телефон: + 389 (0)2 3109 893
моб: + 389 (0)75 206 979
Е-маил: efes.t@efes.com.mk
Веб страна:www.efes.com.mk


« Претходна | Следна страна »

Архива на известувања
Прибирање и обработка на барања за електронски здравствени картички (ЕЗК)
известување од 07.12.2012

Фондот за здравствено осигурување на Р. Македонија од 01-ви ноември 2012 год. започна со прибирање и обработка на барања за електронски здравствени картички (ЕЗК) за осигуреници кои се вработени во приватни фирми.

Потребни документи кои што треба да се достават за ЕЗК се следните:

      1. Писмено овластување од фирмата за лицето кое што ги поднесува барањата во Фондот.

      2. Пополнети и потпишани поединечни барања (образец БК) за секој од вработените заедно со податоци за членовите на семејството кои што здравствено се пријавени преку нив (сопруг, сопруга, деца). На истиот образец треба да има и печат од фирмата во која што работи осигуреникот.

      3. Секој вработен во фирмата треба да уплати (на вирман ПП50) 250 денари за себе и исто така по 250 денари одделно за секој од членовите на семејството што здравствено се пријавени преку него. Уплатата треба да се изврши лично, што значи дека не може фирмата да плати за сите вработени. Исто така, на една уплатница може вработениот да плати за него и за членовите на семејството, но во цел на дознака да наведе за кои лица се однесува уплатата, односно да ги наведе истите со име и презиме.

        Уплатницата се приложува заедно со другите обрасци во оригинална форма.

      4. Копија од важечка лична карта за носителот на осигурувањето (вработениот).

      5. Копија од лична карта за полнолетни членови на семејството (деца осигурани преку родителот), само ако истите се помеѓу 18 и 26 години, студираат или учат средно училиште и за истите претходно е поднесена потврда од школо за упис на учебна 2012/2013 година.

      6. Копија од извод од матична книга на родени за малолетни членови на семејство.

      7. Копија од лична карта и венчаница за сопружници осигурани преку вработениот.

Значи пред да се поднесат сите овие документи треба претходно се да биде изрегулирано во врска со членовите на семејството на шалтерите за пријави-одјави во Здравство.

Средствата за ЕЗК треба да се уплатат на следната сметка:
Примач: Трезорска сметка
Министерство за здравство,
Банка на примач: НБРМ,
Сметка: 100000000063095,
Сметка на буџетски корисник единка корисник: 190010043478719,
Приходна шифра: 723819,
Програма: 10

Во прилог Ви доставуваме пример од пополнето барање (образец БК), пополнета уплатница и овластување.

« Претходна | Следна страна »

Партнери


ГРАДЕЖНИШТВО И УСЛУГИ ВО ГРАДЖНИШТВО КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА И РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛИ
1.ЛУНАКОРПОРАЦИЈА   1.ОКТАГОН ПРИМА
  2.ЛИНЕА   2.СИТОГРАФИКА
  3.КОНСТРУКТОР   3.ДЕЛТАБИРО
  4.ТМ-ИНВЕСТ   4.МОБИЛИС
  5.ММ-МАРКОВСКИ    
  6.МАСТАР ИНФОРМАТИКА
  7.РОЛО ДИЗАЈН   1.ИНФОСОФТИНГ
  8.ДОМЕСТИК   2.КИПС-КОМ
  9.ОБА   3.АСП
  10.БОЈТА-ИНГ   4.МОБИЛИС
  11.АРТЕ  
  12.ЖАГРА    
  13.АИРВЕНТ ДАСТ    
  14.НОВАКО ТЕЛЕФОНИЈА
  1.АНТАРИАС
МЕБЕЛ И ПРЕРАБОТКА НА ДРВО   2.АЛТЕРНА НОВА
  1.ДОМА МЕБЕЛ   3.М2К ИЦТ&КОНС
  2.МАРЛЕС    
  3.ОКСИА ПРЕВЕДУВЧКИ УСЛУГИ
  4.ДИСАРТ   1.ЛИНГВА ЕКСПЕРТ
    2.ИН-АУТ
СПОРТСКА ОПРЕМА   3.КОЛОКВИЈАЛ
  1.ИНТЕКО   4.МАГНО ФУТУРО
      5.ЕУРО ЛИНГВА
ИНДУСТРИСКА ОПРЕМА И АВТОМОБИЛСКА ОПРЕМА   6.ДРИМ ТИМ
  1.ЕУРОГУМА-ТРЕЈД АДВОКАТСКИ КАНЦЕЛАРИИ
  2.ПРОТИМ   1.ЈАНЕВ
  3.ИНТЕКО   2.ШУКАЛОВСКА
  4.СПИК ИНСА   3.КАТЕРИНА ДИМОВА
  5.СПИК ПЛУС ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ
  6.ОКИС ХЕМИЈА   1.ЛИДЕРА КАРГО ЕКСПРЕС
ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА  
1.МАНИЛАВ СОЛУШАН ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО
1.ПАКЕТ - АЛКОХОЛ
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ 2.КРАНГО-2 ТОБАКО
1.ПЗУ-ВИЗИА 3.ТОБАКО-ЕКСКЛУЗИВ
2.ПЗУ-ВИТА КАТЕРИНА 4.ЕЛИКСИР-ДД
3.ГЕШТАЛТ ИНСТИТУТ 5.КАПАЕЛ ТОБАКО
ВЕТЕРИНАРНИ УСЛУГИ ТРГОВИЈА СО КОЗМЕТИКА
1.ВЕТКОЛЛ 1.ГЕМИНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ
2.РОЈАЛ ВЕТ
ПРЕРАБОТКА-ОТКУП НА ШУМСКИ ПЛОДОВИ ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ
1.ЕЛМИГО 1.ПИНЕ ХОЛИДЕЈС
2.НИКЕКС
ВЕШТИ ЛИЦА ВО ГРАДЕЖНИШТВО
1.ПЕПИТО ДОМ


« Претходна